Vad är factoring? Vi förklarar!

Factoring är ett samlingsbegrepp som omfattar försäljning och belåning av fakturor. Fördelen är framförallt att företaget som säljer/belånar dem snabbt får förbättrad likviditet. Andra fördelar är enklare administration samt minskad kreditrisk.

Som företagare är det viktigt att förstå skillnaden mellan olika tjänster inom factoring för att välja rätt alternativ och hålla nere kostnaden.

Sälja fakturor

Ett företag som väljer att sälja sina fakturor överlåter dessa till ett kreditföretag. Efter att de sålts betalar kreditbolaget ut ca 96 – 97 % av fakturabeloppet till företagets konto. Detta inom 1 – 2 bankdagar. Därmed får företaget sina kundfakturor betalda inom någon dag och behöver inte vänta in de 30 dagar som kunder oftast har på sig att betala en faktura.

Kreditbolaget sköter nu fakturahanteringen mot slutkunden, skickar påminnelser, skapar delbetalningsalternativ och liknande. Det är däremot viktigt att företaget som säljer fakturor informerar sina kunder om detta förfarande innan fakturan skickas.

Krav

Om en faktura önskas säljas krävs det att:

  • Den inte har förfallit
  • Den inte är helt eller delvis betald
  • Kunden klarar kreditbedömning (Genomförs av kreditbolaget)

Så fungerar det – Olles Begagnade bilar

Förbättrad likviditet

Olles Begagnade bilar köper och säljer bilar. Detta främst sämre bilar som han renoverar upp varpå försäljning kan ske. I början av månaden köper han in bilar för 85 000 kr. Under månaden renoveras dessa läggs ut till försäljning. I slutet av månaden lyckas han sälja alla för 145 000 kr.

Två dagar efter att han skickat fakturaunderlaget till kreditföretaget har han fått in 98 % av försäljningssumman på kontot och kan nu köpa in nya bilar.

Hade han inte använt factoring hade han behövt ge kunden 30 dagars betalningsvillkor vilket innebär att pengarna inte behövt komma in förrän en månad senare. Genom denna lösning blir inte kapital ”bundet” i kundfakturor.

Förenklad administration

Efter några år har Olles Begagnade bilar byggt upp ett så stort kapital att han egentligen inte behöver sälja fakturorna för att snabbt få tillgång på likvida medel. Men han fortsätter ändå med detta utifrån den andra stora fördelen – förenklad administration.

Tidigare har Olle behövt skicka ut påminnelser till kunder som inte betalat i tid. I vissa fall har det även blivit inkassoärenden samt individuella lösningar med delbetalningar. Allt detta tar nu kreditbolaget över. Olle kan fokusera på sin verksamhet – kreditbolaget fokuserar på de finansiella lösningarna.

Sälja fakturor med eller utan regress

Vid försäljning av fakturor finns valet att göra detta med eller utan regress. Det som skiljer är vilken part som tar den slutgiltiga kreditrisken – samt kostnaden för detta.

Med regress

Om fakturaförsäljningen sker med regress innebär det att företaget som sålt fakturorna har den slutgiltiga kreditrisken. Kreditbolaget kommer att skicka ut fakturor, påminnelser och försöka driva in skulden.

Skulle det däremot bli en kreditförlust i slutändandan används regressrätten varpå kreditföretaget alltså kan ”ångra” köpet av fakturan. Därmed kommer kreditförlusten att belastas säljaren av fakturan.

Utan regress

Om fakturaförsäljning sker utan regress innebär det att kreditföretaget tar hela kreditrisken. Skulle skulden inte betalas kommer kreditföretaget få en kreditförlust. Företaget som sålde fakturan kan därmed aldrig få något återkrav.

Då kreditföretaget tar en högre risk med detta alternativ tas det även ut en högre kostnad. Det är inte heller alltid som fakturaköp utan regress erbjuds för samtliga fakturor. Det beror på den kreditbedömning som kreditföretaget gör.

Vill du få tips och förslag om hur du kan få tillgång till likviditet för ditt bolag? Läs då vår genomgång av olika kreditgivare här.

Belåna fakturor

Att belåna fakturor innebär att företaget fortfarande äger skulden – men att fakturorna används som säkerhet för ett lån. Det skapar även en flexibilitet då företaget kan välja hur stor summa som önskas lånas.

En skillnad är hur utbetalning sker från kreditbolaget. Vanligtvis betalas en större del direkt när fakturorna belånas och sedan resterande summa när kunden har betalat skulden. Det blir därmed två utbetalningar istället för en – som med fakturaförsäljning.

I likhet med fakturaköp är det nu kreditbolaget som sköter fakturahanteringen. Detta genom att skicka faktura, påminnelser och eventuellt inkassokrav. Även med fakturabelåning måste företaget meddela sina kunder att factoring används.

Maxbelopp

Det är två faktorer som avgör hur stora belopp som kreditbolagen kan betala ut vid factoring.

För det första kreditnivån som kan avgöras av företagets kreditvärdighet samt årsomsättning. Det kan exempelvis finnas krav på att kreditnivån (maximal lånesumma) inte får vara mer än 10 % av företagets omsättning. Detta för att minimera den risk som kreditbolaget tar.

För det andra avgörs beloppet av hur stor belåningsgrad som kreditbolaget erbjuder vid fakturabelåning. Det är vanligtvis mellan 70 och 90 % vilket betyder att 70 – 90 % av kundfordringarna kan belånas.

Fakturaköp vs Fakturabelåning

Fakturaköp väljs primärt när företag vill variera hur många fakturor som ska säljas. De kan välja när och i vilken omfattning. Utbetalningen sker med hela beloppet vid försäljningen. Vid fakturaköp betalas en procentuell kostnad på beloppet.

Fakturabelåning är vanligare när företagets samtliga fakturor går via kreditbolaget. En del av summan betalas ut när företaget vill belåna fakturorna och resterande när kunden har betalat in skulden. Vid belåning betalas ränta på lånat kapital samt oftast en årsavgift som beror på kreditens storlek.

Fakturaköp är generellt dyrare per tillfälle men har inte några fasta kostnader. Fakturabelåning är billigare men har istället även fasta kostnader.

Kostnader

De kreditbolag som tillhandahåller tjänster inom factoring kan ha olika prismodeller. Det kan därmed vara ekonomiskt att jämföra olika alternativ för att hitta det kreditbolag som passar bäst utifrån tjänst och pris.

Procentuell avgift

Alla kreditbolag tar en procentuell avgift på de fakturor som säljs. Det kan exempelvis vara 3,5% av fakturabeloppet. Vid försäljning av en faktura på 10 000 kr kommer företaget i detta fall få 9650 kr utbetalt till företagskontot. Detta vanligtvis 24 timmar efter att fakturan sålts.

Hur stor denna procentuella avgift är kan både bero på antalet sålda fakturor, summan på dessa samt kreditvärdigheten hos kunden.

Administrationsavgift / Fakturaavgift

Vissa kreditbolag tar ut en fast avgift per faktura som säljs. Det är generellt en mindre summa och kan exempelvis vara på 30 kr eller 50 kr.

Årsavgiften

Vid fakturabelåning är det vanligt med en årsavgift. Flera kreditbolag tar däremot inte någon årsavgift vid fakturaförsäljning.

Kreditnivåavgift

I vissa fall (belåning) tas en procentuell avgift ut på den beviljade kreditnivån.

Fördelar med factoring

De tydligaste fördelarna med factoring är följande:

  • Förbättrad likviditet

Genom factoring får företag sina kundfakturor betalade inom 1 – 2 dagar från att de ställs ut. Detta även om kunden har 30 eller 60 dagar på sig att betala fakturan.

På detta sätt skapas ett förbättrat kassaflöde och bättre likviditet. Därmed kan kapitalet direkt användas för att köpa in nya råvaror eller på annat sätt skapa mer vinst för företaget.

Factoring blir därmed extra fördelaktigt för företag som jobbar med förädling av produkter. Det är inte ovanligt att det är flera månader från att inköp av produkter har skett till att dessa har förändalts, sålts och pengar har betalats in av kunden. Med factoring förkortas denna kedja och likviditeten blir tillgänglig tidigare.

  • Ökad säkerhet för betalning

Vid factoring är det kreditföretaget som skickar ut faktura, påminnelser och eventuella inkassokrav till kunden. Generellt ökar betalningsviljan när ett kreditbolag skickar en faktura än om det är en mindre enskild näringsidkare.

Det är även möjligt att sälja fakturor utan regressrätt. Det förklaras tydligare ovan under ”Sälja fakturor” och innebär i korthet att kreditbolaget tar hela kreditrisken. Företagaren är säkrad intäkten även om kostnaden för denna tjänst är dyrare än om regressrätt finns.

  • Extra trygghet vid utlandsbetalningar

Handel med företag från andra länder innebär alltid större risk än om handel sker inom Sverige. Detta då handeln inom Sverige omfattas av svenska lagar och att skulden i värsta fall kan drivas in av Kronofogden. Företag kan därmed välja factoring vid export utifrån denna säkerhetsaspekt.

Nackdelar

Nackdelen är primärt den kostnad som uppstår. Det kan tyckas vara ett mindre belopp per faktura men om avgiften är totalt 3 % per faktura kommer 30 000 kr betalats under ett år av ett företag med 1 miljon i omsättning. Detta förutsatt att samtliga fakturor sålts.

Småföretag kan med fördel välja fakturaförsäljning då detta ofta enbart har rörliga kostnader och företagen själv kan välja vilka fakturor som ska säljas. På detta sätt kan tjänsten testas och en ”lagom nivå” hittas.

Lämna en kommentar