Gåvobrev – Hur och När ska du upprätta ett!

Gåvobrev måste upprättas vid gåva av fast egendom (bostadsrätt, tomt, fastighet) samt om gåva ska ske mellan makar. Detta utifrån att dessa gåvor registreras hos Lantmäteriet respektive Skatteverket.

Även om det inte finns juridiskt krav på gåvobrev vid andra tillfällen finns det stora fördelar att upprätta detta bevis på att gåva har skett.  Det gäller framförallt om gåvan är av ett större värde eller önskas ges med vissa villkor.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett bevis på en gåva har skett mellan två parter. Det kan därmed liknas med ett kvitto/avtal som bevisar denna gåva. Med detta ”bevis” kan därmed mottagaren visa på äganderätten till en viss egendom.  

Det finns flera tillfällen då gåvobrev fyller en viktig funktion. Däremot bara två tillfällen då det juridiskt finns krav på att det ska upprättas.

  • Fast egendom (Obligatoriskt)

Fast egendom är exempelvis tomträtter, bostadsrätter och fastigheter. För att äganderätten för en tomt eller fastighet ska ändras behöver en ansökan skickas in till Lantmäteriverket. Som bevis på ändrad äganderätt bifogas därmed ett gåvobrev. För att Lantmäteriet ska godkänna gåvobrevet behöver det vara bevittnat av två personer vid underskrift. 

  • Gåva mellan makar (Obligatoriskt)

Om egendom ska ges mellan två makar behöver ett specifikt gåvobrev upprättas och sändas in till Skatteverket. Orsaken till att det genomförs är om önskemål finns att viss egendom ska klassas som ”enskild egendom”. All annan egendom har de juridiskt delad äganderätt om.

  • Bevis på gåva

Ska pengar, smycken, bilar eller annat av större värde ges bort i gåva finns en fördel att upprätta ett gåvobrev. Det framgår därmed att mottagaren fått gåvan utan att behöva erlägga betalning. Med ett bevis på att gåvan har givits undviks framtida konflikter om givaren skulle ångra sig eller om släkt skulle hävda att de istället borde fått egendomen.

  • Gåva med villkor

Önskas en gåva ges bort med specifika villkor behöver detta anges i ett gåvobrev. Det kan exempelvis vara att personen får tillgång till en viss summa pengar vid 18 års ålder eller att gåvan enbart får användas för att finansiera ett körkort. Skulle personen missbruka gåvan, och inte följa avtalet, har givaren juridisk rätt att kräva tillbaka den.

  • Gåva som enskild egendom

I ett gåvobrev går det att ange att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Även om mottagaren är gift (juridiskt delad ekonomi) så blir mottagaren enskild ägare. Det innebär att om paret skulle skilja sig kommer gåvan fortfarande att ägas av mottagaren och inte räknas in i bodelningen. Avlider gåvomottagaren går den vidare i arv enligt arvsregler, alternativt enligt önskemål i testamente.

Att tänka på…

Ej retroaktivt

Det går inte att upprätta gåvobrev på en redan given gåva. Detta eftersom det enbart är nuvarande ägare av egendomen som kan upprätta avtal och eventuella villkor.

Ej för att fördela allt arv

En personlig gåva, reglerade via gåvobrev, står inte över Ärvdbalken (1958:637). Det går alltså inte att ge bort egendom som skulle fördelats enligt arvslotten.

Aktier och andra värdepapper

Om aktier och andra värdepapper ges som gåva kommer mottagaren överta anskaffningsvärdet på dessa. Det är därmed viktigt att det anges i brevet och att kvitto (eller annat bevis) bifogas.

Samtycke mellan makar

Förutsatt att gåvan omfattas av giftorätten behöver bägge makarna ge samtycke för att den ska vara giltig.

Gåva utan gåvobrev

Om det inte gäller gåva av fast egendom, eller gåva mellan makar, finns inte juridiskt krav på gåvobrev. Det innebär att mottagaren blir ägare av egendomen direkt efter att en gåva har skett. Det är däremot omöjligt att bevisa den ändrade äganderätten om det inte bevittnats av vittnen eller gåvobrev upprättats.

Vilken information måste ingå?

I de fall som det inte finns något juridiskt krav på gåvobrev finns, av förklarliga skäl, inte heller krav på specifik information. För att det ska vara tydligt bör däremot givare, mottagare, datum, gåva, eventuella villkor samt underskrift finnas. Skriv så tydlig beskrivning på gåvan som är möjlig för att undvika framtida otydligheter.

Vid gåva mellan makar, eller gåva av fast egendom, sker ansökan enklast via Skatteverkets eller Lantmäteriets hemsida.

Gåva mellan makar – Följ instruktionerna på Skatteverkets hemsida

Gåva av fast egendom – Följ instruktionerna på Lantmäteriets hemsida

Se även Lantmäteriets exempel på gåvobrev här

Mall eller jurist?

Det finns ett flertal mallar som kan laddas hem gratis, eller mot en mindre summa, på internet. Dessa är utformade utifrån de standardkrav som finns på gåvobrev.

Finns det mycket specifika krav kring gåvan, eller om det rör sig om en mycket stor summa, finns däremot fördel att anlita en jurist. Detta för att gåvobrevet med säkerhet utformas på ett sätt som innebär att det blir juridiskt bindande.

Finns även oro över framtida släkttvister bör jurist anlitas. Genom att situationen, och vilken oro som finns, förklaras kan juristen skriva ett gåvobrev för att skapa trygghet för givare.  

Lämna en kommentar