Hur ska du investera vid hög inflation?

Hur du bör investera vid hög inflation beror framförallt på vad du tror om framtida utveckling. Är inflationen övergående eller biter den sig fast under längre tid? Kommer den öka ett fåtal procentenheter eller ”rusa” iväg?

Som vanligt är en rekommendation att diversifiera i flera olika tillgångar. Några av de tillgångar gynnas, eller missgynnas mindre än andra tillgångar, vid inflation är de som nämns nedan:

Guld

Guld har historiskt används som inflationshedge och ses som en säker tillgång att investera i vid osäkerhet på börsen. Under våren 2022, då inflationssiffrorna ökade och kriget i Ukraina bröt ut, ökade guldpriset knappt 20 % på någon månad. Detta samtidigt som börsen backade kraftigt.

(Guldpriset, blå graf, vs OMXS30 under tiden 1 januari 2022 – 18 april 2022)

Men…

Att guld är ett bra alternativ vid hög inflation är det däremot inte alla som håller med om. Bland annat refererar Privata Affärer till investmentbanken JP Morgan som anger att det inte är ”någon särskild god idé” att välja guld som inflationshedge.

Detta utifrån att guld inte i sig ger någon avkastning och att priset därmed enbart pressas uppåt av att någon annan vill köpa ännu dyrare.

Bolåneräntor

Vid hög inflation ökar dina bolåneräntor, dags att se över dom?

Vi har gjort en guide kring hur du får den lägsta bolåneräntan och hur du lättast jämför olika banker.

Aktier – Men inte alla bolag

Aktier är ett bra inflationsskydd vid begränsad inflation. Detta utifrån att företagen kan korrigera sina priser utifrån exempelvis högre råvarupriser eller kostnader för logistik. Men det är stor skillnad på hur snabbt företagen kan justera sina prisnivåer och därmed hantera inflationen.

Generellt går det bättre för bolag inom följande sektorer:

  • Finans – Inflation brukar resultera i högre räntor vilket gynnar storbankerna.
  • Råvaror – Inflation innebär i regel högre råvarupriser vilket därmed gynnar flera företag inom råvarusektorn.
  • Tillverkningsindustrin – Företag som köper in råvaror, producerar produkter och sedan säljer till andra företag brukar kunna hantera inflationen relativt bra.
  • Varumärken med ”monopol” – Företag med låg konkurrens och starka varumärken kan lättare höja priserna utan att förlora sina kunder.

Men…

Generellt är hög inflation negativt för näringslivet. Detta både för att det leder till högre räntor samt att det skapar svårigheter att planera kostnader och intäkter.

Osäkerhet och lägre vinster kan påverka kursen nedåt. Men samtidigt kommer företagen att agera med målet att kompensera inflationen vilket innebär att aktier är bättre än att ha pengarna på ett sparkonto.

Råvaror – Certifikat

Via certifikat är det möjligt att exponera sitt kapital direkt mot en specifik råvara. Det finns även certifikat som följer olika råvaruindex. Genom att köpa dessa skapas ingen bolagsrisk utan istället följer certifikatet värdeutvecklingen på dessa råvaror.

Ökade råvarupriser och inflation går ofta ”hand i hand” och inte minst råvaror inom energisektorn samt metaller. Går priset på energi upp kommer tids nog även priset på lantbruksråvaror att påverkas uppåt utifrån högre kostnader för gödsel, transport, uppvärmning m.m.

Men…

I likhet med guld ger råvaror ingen direktavkastning. Det finns inte heller någon företagsledning som strävar efter bättre lönsamhet och utveckling så som sker med aktier.

Vissa anser därför att råvaror inte bör vara en del av investeringsportföljen under längre tid. Andra anser däremot att råvaror ger en stabiliserande effekt och därmed alltid bör vara en del av portföljen.

billiga lån

Inflationen gör att räntan på lån går upp

Så det kan vara dags att se över räntan på dina lån. Lättast är att använda en låneförmedlare som ”förhandlar” åt dig – utan kostnad.

Fastigheter

Fastigheter är en god investering vid inflation utifrån flera perspektiv. En högre inflation innebär högre materialkostnad vilket därmed skapar högre produktionskostnad och mindre produktion. Därmed kommer befintliga fastigheter att få ett högre värde.

Dessutom har fastighetsbolag generellt långa löptider på lånen och bundna räntor. Inflationen kan i detta fall ”äta upp” skulden. Dessutom kan hyresnivåerna för de som hyr lokaler och bostäder justeras regelbundet för att kompensera inflationen.

Men…

Det bästa inflationsskyddet nås vid direktägande av fastigheter som sedan kan hyras ut. Men för privatpersoner är det relativt svårt att nå dessa investeringsalternativ.

Då är istället aktier i fastighetsbolag ett bättre alternativ. Företagen som äger och förvaltar fastigheterna påverkas betydligt mindre av inflation än de som producerar fastigheterna.

Realtillgångar

Realtillgångar är fast egendom så som skog, råvaror, fastigheter och infrastruktur. Priset på dessa ökar generellt vid allmän inflation. Tillgångarna är inte speciellt konjunkturkänsliga och kommer alltid att ha efterfrågan även om konsumenterna får mindre köpkraft. 

Men…

Att köpa skog, fastigheter eller infrastruktur är inget som privatpersoner gör i större omfattning. Alternativet blir att investera i bolag som är aktiva inom denna bransch och gynnas av högre priser på exempelvis skog och råvaror. Det finns däremot bara ett fåtal aktiefonder med denna inriktning.

Realobligationer

Realobligationer, även kallade för realränteobligationer, är obligationer med inbyggt inflationsskydd. Utöver den ränta som kännetecknar obligationer ges en ersättning utifrån uträknad inflation i det land där obligationen ges ut.

Men…

Visserligen är investeringen inflationsskyddad men det krävs då att beräkningarna av inflationen i landet sker på ett sätt som verkligen speglar den korrekta inflationen.

Det finns ekonomer som anser att uträkningen av inflationen i Sverige, och många andra länder, sker på ett missvisande sätt och att nivån egentligen är betydligt högre än vad som anges officiellt.

Bitcoin?

Bitcoin kallas ibland för ”det digitala guldet”. Kryptovalutan är även konstruerad för att vara ”inflationssäker” utifrån att utbudet inte kan påverkas av en enskild stat eller riksbank. Detta till skillnad mot nationella valutor där en kraftigt större penningmängd ofta är en bidragande orsak till en ökad inflation.  

Vi har även gjort en guide över hur du kan köpa kryptovalutor på ett säkert sätt.

Men…

Bitcoin har hittils haft en mycket hög volatilitet och än så länge är det inte tydligt vilken funktion kryptovalutan kommer att ha i samhället. Det kan bli, som vissa anger, en säker tillgång vid inflation men än så länge är vi inte där.

Diversifiering och långsiktighet

Som visas ovan finns flera alternativ att välja på vid en hög inflation. Däremot finns det inte någon tillgång som med säkerhet kommer att gå upp i värde. Det viktigaste rådet är därför att spara långsiktigt och bygga en väldiversifierad portfölj.

Även den som vill vikta sin portfölj tydligare mot inflationssäkrare alternativ kan bygga upp den av flera av de ovan nämnda tillgångarna för att därmed skapa en god riskspridning.

Lämna en kommentar