Skuldsanering – Så går det till [Steg-för-Steg]

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en person betalar en del av sina totala skulder, under fem år, varpå resterande skulder avskrivs. Under denna period behöver personen leva på s.k. existensminimum.

Det är Kronofogden som avgör om en person uppfyller kriterierna för att få skuldsanering samt beräknar hur stort belopp av skulderna som personen ska betala per månad.

Nedan beskrivs processen vid skuldsanering för privatperson – Från ansökan till att bli skuldfri.

1.     Ansöka om skuldsanering

Ansökan om skuldsanering kan ske via Kronofogdens hemsida eller genom att ta hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. Att ta hjälp är gratis och kontaktuppgifter till närmaste skuldrådgivare hittas antingen på Hallåkonsument eller via din kommuns hemsida.

Villkor för att bli beviljad

Det är primärt två faktorer som Kronofogden tittar på för att avgöra om skuldsanering ska beviljas eller inte.

  • Kan du hantera dina skulder?

Skuldsanering är ”en sista utväg” och tänkt att enbart användas av personer som har så stora skulder att de omöjligtvis kommer att kunna hantera dem. Kronofogden ser därmed exempelvis på personens inkomst, skuldbelopp, ålder, utbildning och eventuell sjukdom eller arbetslöshet inför att beslut tas.

Även om det primärt krävs en stor skuld så kan alltså två personer med samma belopp på skulder få helt olika beslut av Kronofogden. Detta utifrån att beslutet tas från personens sammanlagda ekonomiska situation.

  • Är skuldsanering ett rimligt alternativ?

Skuldsanering är ett rimligt alternativ om personen verkligen gjort sitt yttersta för att hantera sina skulder på egen hand. Kronofogden ser därmed både på orsaken till varför skulderna uppstått och vad personen gjort för att begränsa problemet. Det förutsätts även att personen är samarbetsvillig och svarar på de frågor som Kronofogden har om den privata ekonomin.

Testa… – Via Kronofogdens skuldsaneringstest besvaras ett flertal frågor kring den egna ekonomin varpå information ges om skuldsanering bör vara ett alternativ eller inte. Testet ska användas som riktmärke och kan inte användas som beslutsunderlag.

Det är extremt ovanligt att en person som fått skuldsanering får denna hjälp vid ett ytterligare tillfälle.

Vid avslag

Kronofogden kan avslå ansökan om de exempelvis inte anser att personen uppfyller kriterierna för att få denna hjälp. I detta fall ska Kronofogden ge en förklaring till varför ansökan inte beviljades.

De kan även avbryta pågående skuldsanering i det fall som personen inte följer de riktlinjer som gäller under denna period.

Vill du veta mer om skuldsaneringslån?

Långivare som kan acceptera lån i svåra situationer.

Överklaga beslut

Det är möjligt att överklaga beslutet från Kronofogden. I detta fall kommer en domstol att avgöra om Kronofogden bör bevilja ansökan eller inte. Hjälp med att överklaga beslutet kan ges av kommunens skuld- och budgetrådgivare.

Söka igen

Vid avslag kan en ny ansökan skickas in vid ett senare tillfälle. Det bästa är att utgå från den förklaring som Kronofogden gav vid avslaget och ansöka när det ekonomiska förhållandet har ändrats.

2.     Skuldsanering – Så betalas skulden

Kronofogden ger först ett preliminärt positivt beslut. Det är ett beslut som innebär att de kommer att gå vidare i ärenden men det är inte slutgiltigt. Nästa steg är att de sammanställer alla skulder som personen har och kontaktar de företag som personen är skyldig pengar.

Utifrån denna information tas det slutgiltiga beslutet varpå en betalningsplan upprättas. I beslutet framgår därmed vilket belopp som förväntas betalas per månad.

Skuldsanering pågår i fem år från att Kronofogden har godkänt ansökan. I vissa situationer kan Kronofogden däremot besluta om kortare tid.

Under denna period ska därmed personen betala det belopp som Kronofogden har räknat ut (se rubrik ”Beräknas på förbehållsbelopp” nedan). Anser Kronofogden att personen inte har möjlighet att betala något alls kommer inte krav finnas på månadsbetalning. Efter dessa år stryks resterande skulder och personen är skuldfri.

Det betyder alltså att personen inte kommer att betala tillbaka hela skuldbeloppet utan istället betala efter ekonomisk förmåga under dessa fem år.

Vid skuldsanering ska alltid inbetalning ske till Kronofogden och aldrig direkt till fordringsägaren. Kronofogden vidarebefordrar sedan beloppet till de olika fordringsägarna. Däremot kan det förekomma att vissa skulder ska hanteras utanför skuldsaneringen.

I dessa fall anger Kronofogden detta och betalning sker därmed som vanligt på dessa skulder. Någon betalning behöver inte ske under juni och december då dessa är betalningsfria.

Har personen ett bolån ska betalning av amortering och ränta ske direkt till banken. Bolån läggs nämligen inte in skuldsaneringen, i liket med andra lån med pantsättning.

Belopp att betala – förbehållsbeloppet (existensminimum)

Hur stort belopp som Kronofogden avgör att personen ska betala per månad grundas på uträknat förbehållsbelopp. Detta belopp kallas vanligtvis för ”existensminimum” och beräknas bland annat på familjeförhållanden, bostadskostnad samt kostnader för mediciner, barnomsorg m.m.

Förbehållsbelopp är alltså det belopp som en person under skuldsanering ska leva på. Beloppet kan ändras under tiden för skuldsanering i det fall som någon ekonomisk förutsättning ändrats.

Omprövning

I det fall som en inbetalning till Kronofogden uteblir kommer borgenärerna bli underrättade. De kan i sin tur begära att Kronofogden omprövar beslutet. Eftersom denna hjälp förutsätter att personen genomför inbetalningar, samt inte får ytterligare skulder, kan Kronofogden därmed avsluta pågående skuldsanering.

Om inte betalning kan ske bör kontakt direkt tas med Kronofogden för omprövning och ny ekonomisk beräkning.  Ansökan om omprövning ska även ske om de ekonomiska förutsättningarna ändras. Det kan exempelvis vara höjd lön, högre boendekostnad eller förändrad familjesituation.

Om skuldsaneringen upphävs

Om en skuldsanering upphävs kommer de ursprungliga skulderna att kvarstå – borträknat det belopp som redan har betalats in. Utöver skulderna tillkommer räntekostnad för skuldsaneringstiden.

 Nya krav eller skulder under skuldsanering

  • Nya skulder

En skuldsanering innefattar enbart de skulder som personen hade när Kronofogden godkände ansökan. Skulle ytterligare skulder uppstå därefter behöver dessa hanteras separat. De kan alltså inte ”läggas till” ett befintligt ärende.

  • Nya krav (betalningsförelägganden)

Om ytterligare krav för obetalda skulder (betalningsförelägganden) uppstår efter att ansökan har skickats in – men innan beslut tagits – finns två alternativ. Ena alternativet är att godkänna kravet vilket innebär att skulden kan läggas till ansökan.

Andra alternativet är att bestrida kravet vilket innebär att en domstol kommer att avgöra i frågan. Eftersom skulden inte är fastslagen kan det inte ingå i skuldsaneringen. Den kan inte heller läggas till i efterhand, när domstolen kommit med beslut.

FAQ

Innebär skuldsanering att jag får betalningsanmärkning?

Ja, när skuldsanering påbörjas kommer kreditupplysningsföretaget att notera en betalningsanmärkning. Den är sedan aktiv i fem år från och med att skuldsaneringen påbörjade.

Vad händer om en person under skuldsanering avlider?

Skulle personen avlida kommer skulderna att överföras till dödsboet. Detta i likhet med hur övriga skulder hanteras. Delar av, eller hela, dödsboet kan därmed behöva användas för att betala skulden till Kronofogden. Däremot kan aldrig anhöriga ärva någon skuld.

Vad händer med de skulder som inte blir återbetalda?

Under dessa fem år betalas en del av skulden, via Kronofogden, och resterande skulder makuleras. Det innebär därmed att lån- och kreditgivarna får kreditförluster.

Vilken lag reglerar detta?

Det är skuldsaneringslagen (2016:675) som reglerar allt inom skuldsanering.

Lämna en kommentar